وبلاگ گروه فلسفه شهرستان داراب

عاقل آن چه را که می داند، نمی گوید ولی آن چه را که می گوید، می داند. (ارسطو)